Årsmöte 2022 (24/3 kl 19:00)

Årsmöte för Kiritsu Bujin ju-jutsu förening, 2022-03-24 kl 19:00.

Dagordning.

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd för årsmötet

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

7. Fastställande av föredragningslista

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret gås igenom.

9. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret gås igenom.

10. Revisorernas berättelse för styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret är inte aktuellt för föreningen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser klargörs.

12. Fastställande av medlemsavgift:

13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15. Val av:

• Föreningens ordförande för en tid av 1 år

• Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 1 år

• Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

• 2 ledamöter i valberedningen varav en utses till ordförande

• Beslut om val av ombud till SDF möte och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera ett ombud:

16. Övriga frågor

17. Mötet avslutas