Extra Årsmöte

När: Tisdagen den 28 februari kl 20.00

Var: Digitalt

Möteslänk: https://meet.google.com/syy-xutd-eui

Underlag till årsmötet och information som kan vara av väsentlig betydelse kommer ni hitta längst ner på sidan senast en vecka innan Årsmötet enligt de tider som finns med i Stadgan.

Dagordning.

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd för årsmötet

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

7. Fastställande av föredragningslista

8. Val av:

• Val av en revisor jämte suppleanter fram till årsmötet 2023

• 2 ledamöter i valberedningen varav en utses till ordförande

9. Mötet avslutas