Årsmöte 2024

När: Tisdagen den 12 mars kl 18.45

Var: Vanningen (träningslokalen)

Underlag till årsmötet och information som kan vara av väsentlig betydelse kommer ni hitta längst ner på sidan senast en vecka innan Årsmötet enligt de tider som finns med i Stadgan.


Valberedningen: Kontaktuppgifter.
Ordförande: Marcus Persson mobil. 0701-68 55 54


Dagordning.

Mötet öppnas

1. Fastställande av röstlängd för årsmötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12. Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för
en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) En revisor jämte suppleanter för en tid av 1 år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilket en
utses till ordförande;
f) Beslut om val av ombud till SDF möte (och ev. andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud);

13. Övriga frågor

Mötet avslutas


Underlag till årsmöte:
[Verksamhetsberättelse 2023 & Plan 2024]
[Bokslut 2023 & Ekonomisk plan]
[Revisionsberättelse 2023]
[Valberedningens förslag 2024]