Årsmöte 2023

När: Torsdagen den 23 mars kl 18.00

Var: Vanningen (träningslokalen)

Underlag till årsmötet och information som kan vara av väsentlig betydelse kommer ni hitta längst ner på sidan senast en vecka innan Årsmötet enligt de tider som finns med i Stadgan.

Dagordning.

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd för årsmötet

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

7. Fastställande av föredragningslista

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret gås igenom.

9. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret gås igenom.

10. Revisorernas berättelse för styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret

11. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser klargörs.

12. Fastställande av medlemsavgift:

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

15. Val av:

• Föreningens ordförande för en tid av 1 år

• Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 1 år

• Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

• Val av en revisor jämte suppleanter för en tid av 1 år

• 2 ledamöter i valberedningen varav en utses till ordförande

• Beslut om val av ombud till SDF möte och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera ett ombud:

16. Övriga frågor

17. Mötet avslutas

[VERKSAMHETSBERÄTTELSE verksamhetåret 2022]

[Verksamhetsplan Kiritsu Bujin jujutsu 2023]

[Bokslut 2022 & Ekonomisk plan]

[Revisionsberättelse 2022]

[Valberedningens förslag till Styrelse]